Menu Zamknij

Struktura Powiatowej Stacji – Sanitarno Epidemiologicznej
w Łańcucie

Epidemiologia

Sekcja Epidemiologii prowadzi nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi,  w tym m.in. opracowuje ogniska chorób zakaźnych, przeprowadza dochodzenia epidemiologiczne mające na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz ich likwidację, prowadzi nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami opieki medycznej, oraz nadzór nad szczepieniami ochronnymi, m.in. nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych oraz stanem sanitarno – higienicznym punktów szczepień, a także podejmuje działania wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.

Higiena Pracy

Stanowisko pracy ds. Higieny Pracy realizuje zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zakresu kontroli i nadzoru nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy

Higiena Żywności i Żywienia

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia zajmuje się w głównej mierze sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami sektora spożywczego w ramach programu urzędowej kontroli żywności

Sanitarny Nadzór Zapobiegawczy

Zakres zadań PIS w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego:

  • wydawanie opinii o obowiązku sporządzania raportu dla planowanych przedsięwzięć – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska
  • uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć – zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska,
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych

Higiena Komunalna

Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej realizuje zadania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z zakresu kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania, z uwzględnieniem higieny urządzeń wodnych i obiektów użyteczności publicznej.

Higiena Dzieci i Młodzieży

Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży zajmuje się nadzorem nad placówkami nauczania, wychowania i działania skierowane na doprowadzenie tych placówek do właściwego stanu sanitarno-technicznego zapewniającego dzieciom i młodzieży higieniczne i bezpieczne warunki nauczania i wychowania oraz rozwoju, w tym:

pomiaru i oceny środowiska pracy ucznia,

  • oceny rozkładu zajęć ucznia w szkole,
  • kontroli sal komputerowych i pracowni chemicznych w szkołach

Oświata i Promocja Zdrowia

Kierunki działań oświatowo – zdrowotnych i promocji zdrowia wynikają z założeń Narodowego Programu Zdrowia i programów pochodnych oraz zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, z sytuacji epidemiologicznej, występujących problemów i potrzeb zdrowotnych ludności na terenie powiatu.

Radca Prawny

Do zadań Radcy Prawnego należy:

  • opiniowanie pod katem prawnym wydawanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie decyzji, postanowień, tytułów wykonawczych, itp.,
  • udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych,
  • nadzór nad toczącymi się postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi,
  • występowanie przed sądami i organami administracji w sprawach z zakresu działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łańcucie,