Menu Zamknij

INFORMACJA DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH BADANIE DO CELÓW
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH

(nosicielstwo pałeczek Salmonella – Shigiella)

Badanie polega na trzykrotnym wykonaniu wymazu z odbytu poprzez kilkukrotne obrócenie wymazówki włożonej na głębokość ok. 2 cm poza zwieracz odbytu.

Każdą próbkę należy podpisać: imieniem, nazwiskiem oraz datą i godziną pobrania.

Pobrane próbki (wszystkie trzy) wraz z czytelnie wypełnionym formularzem ZLECENIA należy przynieść do PSSE w Łańcucie w poniedziałki lub środy między godz. 8.00 a 11.00.

Wypełniając zlecenie należy pamiętać o wpisaniu:

  1. danych osobowych (imię i nazwisko),
  2. daty urodzenia i numeru pesel,
  3. adresu zamieszkania razem z kodem pocztowym,
  4. daty i godziny pobrania próbki oraz złożeniu czytelnego podpisu.

Łączny koszt badania wynosi 115,00 zł.

Przed dostarczeniem do PSSE w Łańcucie próbek należy dokonać następujących wpłat:                   

a) 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt zł)

Numer konta: 57 1010 1528 0013 3922 3100 0000
Nazwa odbiorcy: WSSE Rzeszów, ul. Wierzbowa 16, 35– 959 Rzeszów
Tytułem: Za wymazy, Imię i nazwisko (osoby, której dotyczy badanie), WSSE Rzeszów

b) 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć zł)

Numer konta: 80 1010 1528 0013 8422 3100 0000
Nazwa odbiorcy: PSSE Łańcut, ul. Mickiewicza 6, 37– 100 Łańcut
Tytułem: Za wymazy, Imię i nazwisko (osoby, której dotyczy badanie)

WAŻNE!

W razie konieczności wystawienia faktury na firmę  w tytule przelewu należy dodatkowo wpisać dokładne dane firmy (nazwa, adres numer NIP), na którą ma zostać wystawiona faktura oraz imię i nazwisko osoby, dla której wykonywane jest badanie.

Dowody wpłaty należy przynieść do PSSE w Łańcucie wraz z próbkami.

Klienci indywidualni – osoby nie prowadzące działalności gospodarczej

W związku z art. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r. poz. 1520), od 01.01.2020 r. na żądanie klienta do paragonu z kasy fiskalnej może zostać wystawiona wyłącznie faktura na życzeniena osobę fizyczną (bez NIP), która zleciła wykonanie badania i na rzecz której sprzedaż objęta paragonem została wcześniej zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

Uwaga!

Próbki do badań do celów sanitarno – epidemiologicznych, bez dostarczonego
dowodu wpłaty/potwierdzenia przelewu nie zostaną przyjęte
!